Banner Image 1

Ribbon skylights

Aluprof’s dedicated solutions

Facility: Galeria Katowice

Pollard Street, Manchester 2012

Economic energy systems

a new standard in the construction industry

Certyfikat Breem Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Targi

Reduce your energy bill by

up to 30% with our roller shutters

Sky Tower

Aluprof

highest in Poland

Facility: Sky Tower, Wroclaw 2012

Banner Image 1

Safe

and warm home

Private building

Banner Image 1

We create the space

and make the form

Facility: Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Centrum Belvedere

Millions ft2

of experience in aluminium

Facility: Instytut Informatyki UMCS, Lublin

Targi
Learn more
The First Such Windows Classified RC4 Burglar Resistant
New
 
 


MB-59S HI


System MB-59S HI powsta? w odpowiedzi na rosn?ce zapotrzebowanie na konstrukcje pozwalaj?ce zwi?kszy? ochron? ciepln? budynków. Stanowi on wersj? o podwy?szonej izolacyjno?ci termicznej systemu bazowego MB-59S i s?u?y do wykonywania elementów zabudowy zewn?trznej, np.: ró?nych typów okien, drzwi, wiatro?apów, witryn, itd. Podwy?szenie izolacji termicznej uzyskane jest poprzez umieszczenie specjalnych wk?adów w centralnej, izolacyjnej komorze profili aluminiowych, pomi?dzy przek?adkami termicznymi. Wk?ady te dzi?ki niskiej warto?ci wspó?czynnika przewodzenia ciep?a obni?aj? utrat? energii cieplnej przez t? komor?. Centralne po?o?enie wk?adów ogranicza równie? konwekcj? jak i promieniowanie termiczne. Analogiczne elementy izoluj?ce umieszczone s? równie? w przestrzeni mi?dzy szyb? a profilem zespolonym  skrzyd?a lub o?cie?nicy. 

Warto?ci wspó?czynników przenikania ciep?a ram okien i drzwi systemu MB-59S HI s? od 0,1 do 0,5 W/(m2K) ni?sze od warto?ci uzyskiwanych dla analogicznych profili systemu bazowego MB-59S. Minimalny wspó?czynnik Uf dla profili MB-59S HI wynosi 1,8 W/(m2K). Bior?c pod uwag? mo?liwo?? stosowania w oknach szk?a 2-komorowego system ten stanowi atrakcyjny cenowo produkt, charakteryzuj?cy si? jednocze?nie dobrymi parametrami technicznymi.

Wraz z podstawowymi oknami i drzwiami systemu MB-59S w wersji HI s? tak?e dost?pne pokrewne konstrukcje w wariancie o podwy?szonej izolacyjno?ci termicznej: MB-59S Casement HI oraz MB-59S Pivot HI.  


ALUPROF USA, LLC 
355 Lexington Avenue, 17F 
Tel: 212-687-0300 
E-mail: info@aluprofusa.com
Realization: Lizard Media